Disclaimer

V.O.F.(KvK-nummer 66697964), hierna te noemen Happy Moments Albums, verleent u hierbij toegang tot www.happymomentsalbums.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Happy Moments Albums behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Happy Moments Albums spant zich in om de inhoud van www.happymomentsalbums.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.happymomentsalbums.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Happy Moments Albums.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.happymomentsalbums.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.happymomentsalbums.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Happy Moments Albums nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Happy Moments Albums. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Happy Moments Albums, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.